Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a přenesení daňové povinnosti DPH ve stavebnictví 2012

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph.html

 

 

Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html

 

Informace k výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti § 92a odst. 6 ZDPH (Aktualizace k 1.1.2012)

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14436.html

 

47/2011 Sb. změna zákona o dani z přidané hodnoty
zdroj: http://portal.gov.cz/

§ 92e

Poskytnutí stavebních nebo montážních prací

Při poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.

 

Klasifikace produkce (CZ-CPA)
zdroj: http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_(cz_cpa)

 

F

STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE

41

Budovy a jejich výstavba

41.0

Budovy a jejich výstavba

41.00

Budovy a jejich výstavba

41.00.1

Bytové budovy

41.00.10

Bytové budovy

41.00.2

Nebytové budovy

41.00.20

Nebytové budovy

41.00.3

Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

41.00.30

Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

41.00.4

Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

41.00.40

Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

42

Inženýrské stavby a jejich výstavba

42.1

Silnice a železnice a jejich výstavba

42.11

Silnice a dálnice a jejich výstavba

42.11.1

Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy

42.11.10

Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy

42.11.2

Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah

42.11.20

Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah

42.12

Železnice a podzemní dráhy a jejich výstavba

42.12.1

Železnice a podzemní dráhy

42.12.10

Železnice a podzemní dráhy

42.12.2

Výstavba železnic a podzemních drah

42.12.20

Výstavba železnic a podzemních drah

42.13

Mosty a tunely a jejich výstavba

42.13.1

Mosty a tunely

42.13.10

Mosty a tunely

42.13.2

Výstavba mostů a tunelů

42.13.20

Výstavba mostů a tunelů

42.2

Inženýrské sítě a jejich výstavba

42.21

Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny a jejich výstavba

42.21.1

Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny

42.21.11

Dálková potrubí pro kapaliny a plyny

42.21.12

Místní potrubí pro kapaliny a plyny

42.21.13

Zavlažovací systémy (kanály); vodovodní řady a potrubí; úpravny vod, čistírny odpadních vod a přečerpávací stanice

42.21.2

Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny

42.21.21

Výstavba dálkových potrubí pro kapaliny a plyny

42.21.22

Výstavba místních potrubí (vč. pomocných prací) pro kapaliny a plyny

42.21.23

Výstavba zavlažovacích systémů (kanálů), vodovodních řadů a potrubí, úpraven vod, čistíren odpadních vod a přečerpávacích stanic

42.21.24

Vrtání studní a výstavba septiků

42.22

Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace a jejich výstavba

42.22.1

Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace

42.22.11

Dálkové elektrické a komunikační sítě

42.22.12

Místní elektrické a komunikační sítě

42.22.13

Elektrárny

42.22.2

Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace

42.22.21

Výstavba dálkových elektrických a komunikačních sítí

42.22.22

Výstavba místních elektrických a komunikačních sítí

42.22.23

Výstavba elektráren

42.9

Ostatní inženýrské stavby a jejich výstavba

42.91

Vodní díla a jejich výstavba

42.91.1

Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby

42.91.10

Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby

42.91.2

Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb

42.91.20

Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb

42.99

Ostatní inženýrské stavby j. n. a jejich výstavba

42.99.1

Ostatní inženýrské stavby j. n.

42.99.11

Důlní a výrobní stavby

42.99.12

Stavby pro sport a rekreaci

42.99.19

Další inženýrské stavby j. n.

42.99.2

Výstavba ostatních inženýrských staveb j. n.

42.99.21

Výstavba důlních a výrobních staveb

42.99.22

Výstavba staveb pro sport a rekreaci

42.99.29

Výstavba dalších inženýrských staveb j. n.

43

Specializované stavební práce

43.1

Demoliční práce, příprava staveniště a průzkumné vrtné práce

43.11

Demoliční práce

43.11.1

Demoliční práce

43.11.10

Demoliční práce

43.12

Příprava staveniště

43.12.1

Příprava staveniště

43.12.11

Příprava půdy a pozemku; asanační práce

43.12.12

Výkopové zemní práce a přesun zeminy

43.13

Průzkumné vrtné práce

43.13.1

Průzkumné vrtné práce

43.13.10

Průzkumné vrtné práce

43.2

Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce

43.21

Elektroinstalační práce

43.21.1

Elektroinstalační práce

43.21.10

Elektroinstalační práce

43.22

Instalatérské, topenářské a plynařské práce

43.22.1

Instalace rozvodů vody a kanalizace, topení, ventilace a klimatizace

43.22.11

Instalace rozvodů vody a kanalizace

43.22.12

Instalace topení, ventilace a klimatizace

43.22.2

Instalace rozvodů plynu

43.22.20

Instalace rozvodů plynu

43.29

Ostatní stavebně instalační práce

43.29.1

Ostatní stavebně instalační práce

43.29.11

Izolační práce

43.29.12

Montáž (osazení) plotů, zábradlí, mříží

43.29.19

Ostatní instalační práce j. n.

43.3

Kompletační a dokončovací práce

43.31

Omítkářské práce

43.31.1

Omítkářské práce

43.31.10

Omítkářské práce

43.32

Truhlářské práce

43.32.1

Truhlářské práce

43.32.10

Truhlářské práce

43.33

Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin

43.33.1

Obkladačské práce

43.33.10

Obkladačské práce

43.33.2

Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání podlahových krytin

43.33.21

Práce s teracem, mramorem, žulou a břidlicí

43.33.29

Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání podlahových krytin j. n.

43.34

Malířské, natěračské a sklenářské práce

43.34.1

Malířské a natěračské práce

43.34.10

Malířské a natěračské práce

43.34.2

Sklenářské práce

43.34.20

Sklenářské práce

43.39

Ostatní kompletační a dokončovací práce

43.39.1

Ostatní kompletační a dokončovací práce

43.39.11

Ozdobné práce

43.39.19

Ostatní kompletační a dokončovací práce j. n.

43.9

Ostatní specializované stavební práce

43.91

Pokrývačské práce

43.91.1

Pokrývačské práce

43.91.11

Práce na střešních konstrukcích

43.91.19

Ostatní pokrývačské práce

43.99

Ostatní specializované stavební práce j. n.

43.99.1

Izolační práce proti vodě

43.99.10

Izolační práce proti vodě

43.99.2

Lešenářské práce

43.99.20

Lešenářské práce

43.99.3

Beranění pilot; základové práce

43.99.30

Beranění pilot; základové práce

43.99.4

Betonářské práce

43.99.40

Betonářské práce

43.99.5

Montáž ocelových konstrukčních prvků

43.99.50

Montáž ocelových konstrukčních prvků

43.99.6

Zednické práce

43.99.60

Zednické práce

43.99.7

Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí

43.99.70

Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí

43.99.9

Ostatní specializované stavební práce j. n.

43.99.90

Ostatní specializované stavební práce j. n.